Rejestracja Logowanie Przejście do stopki strony

Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych

Autor: Admin | Data publikacji: 2020-01-16

Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz przebudową przepompowni wody w Karminie.


6 lipca 2018 r. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny w Śmiglu Sp. z o.o. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację inwestycji pn. "Kompleksowe zagospodarowanie osadów ściekowych w aglomeracji Śmigiel wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Bronikowie, Glińsku i Chełkowie oraz przebudową przepompowni wody w Karminie".


PROJEKT W LICZBACH

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 21 634 784,12 zł brutto, 17 638 901,50 zł netto
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 12 743 525,92 zł
Kwota dofinansowania: 10 831 997,00 zł


ZAKRES PROJEKTU
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Bronikowo.
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Chełkowo.
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Śmigiel na terenie wsi Glińsko.
 4. Budowa mechanicznej kompostowni (ETAP I) na obiekcie oczyszczalni ścieków w Koszanowie, Gmina Śmigiel.
 5. Budowa stanowiska płukania piasku (ETAP II) na obiekcie oczyszczalni ścieków w Koszanowie, Gmina Śmigiel.
 6. System optymalizacji napowietrzania bioreaktora, dozowania koagulantu i odwadniania osadu.
 7. Przebudowa przepompowni wody w Karminie wraz z remontem.
 8. Dostawa pojazdu specjalistycznego WUKO.

OKRES REALIAZCJI PROJEKTU

31.03.2021 r.


CEL PROJEKTU

Celem głównym/strategicznym przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej i wodociągowej oraz warunków bytowych poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej w aglomeracji Śmigiel.

Celami bezpośrednimi inwestycji będą:
 1. cel ekologiczny - w postaci redukcji ilości odprowadzonych do środowiska zanieczyszczeń do ilości zgodnych z przepisami prawa, w efekcie do poprawy jakości wód i tym samym zabezpieczenia ekosystemu przed negatywnym wpływem odprowadzania ścieków do środowiska;
 2. cel techniczno - organizacyjny - sprawniejsze funkcjonowanie systemu usuwania ścieków sanitarnych, a także doprowadzających wody, a tym samym uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy; tym samym w wyniku realizacji przedmiotowego projektu nastąpi poprawa jakości usług wodno-ściekowych w zakresie powszechnego korzystania ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków przez mieszkańców gminy;
 3. cel społeczny - w postaci poprawy warunków sanitarnych i zmniejszenia zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu ich życia, zwiększenie atrakcyjności obszaru gminy w oczach mieszkańców;
 4. cel formalno-prawny - spełnienie wymogów prawa polskiego i UE; w wyniku realizacji projektu infrastruktura wodno-ściekowa na terenie gminy będzie spełniała wymogi dyrektyw środowiskowych UE;
 5. cel gospodarczy - podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów.
Osiągnięcia będące wynikiem realizacji inwestycji:
 1. zmodernizowana zostanie 1 oczyszczalnia ścieków, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia kosztów operacyjnych oraz poprawy jakości środowiska;
 2. wzrost liczby ludności korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków o 690 osób.

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI
Instytucja Zarządzająca (IZ) Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:
 • etyczny,
 • jawny,
 • przejrzysty.

Wychodząc naprzeciw ww. oczekiwaniom stworzono proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci).

Zasady, jakimi kierujemy się IZ przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń
 1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
 2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
 4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.
Powrót